लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12958-12959/078-79 (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम (प्राविधिक) श्रेणी, सिनियर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता हुने स्थान, मिति र समय तोकिएको सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन