लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय , धनकुटाको वि.नं. १०१५०-१०१५२/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी मेकानिकल सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन