लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12851-15856/078-79 (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन