लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३५०४-१३५१०/०७२–७३ (खुला र समावेशी), नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा, राजपत्र अनंकित द्बितिय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन