लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं.१५२२०/०७२-७३ (खुला) आ.यो.तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी गणक पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन