लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नम्वर १४७५८-१४७६४/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजाको पुनर्योग सम्बन्धि सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन