लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नम्वर ११९०१-११९०६/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन