लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४३३०-१४३३१/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सुपरीवेक्षक/तथ्याङ्क सहायक पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन