लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०२८-१२०३०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, बाली संरक्षण/एगृ इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन