लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13810-13815/077-78, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा/ समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन