लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १२९१०/०७२-०७३ (आ.प्र.) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन