लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५११/०७४–७५ र १६५१३/०७४–७५ नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र राजश्व समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन