लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं. ११५६६-११५६८/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसहमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन/प्लम्वर पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन