लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०१-१३८०६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको लिखित नतिजाको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन