लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको विज्ञापन नं. ११४५६-११४५७/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सब-इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन