लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, वि.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं. प्रथम(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको दाङ परीक्षा केन्द्र राख्ने उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन