लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय काठमाण्डौको बिज्ञापन नं ११४५५-११४६०/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) , रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर, बिज्ञापन नं ११४६५-११४७१/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) , पाँचौ तह, स्टाफ नर्स र विज्ञापन न‌ं. ११४७३-११४८०/०७४-७५ ( खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, हेल्थ असिस्टेन्ट पदको जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन