लोक सेवा आयोग, काठमाडौ कार्यालयको वि.नं. 11902-11908/2077-78 (खुला तथा समावेशी) , संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र हेटौंडा राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन