लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं.१६६९४-१६७००/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी)अनुसार , रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.)शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन