लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८९३-१४८९४/०७७-७८ (खुला / समावेशी),सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन