लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं.१२८६०-१२८६६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत खरिदार वा सो सरह पदको पोखरा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरूको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन