लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक),नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन