लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५६/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लागि जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन मार्फत दरखास्त फारम भरी स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन