लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३२७-१७३३१/२०७९-८० (खुला/समावेशी), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), विद्यालय निरीक्षक र वि.नं. १७३३२/२०७९-८० (खुला) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, अङग्रेजी, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक अधिकृत पदहरुका लागि दिपायल परीक्षा केन्द्र राखि Online बाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन