वि.नं. १६५३०-१६५३६/०७४-७५, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सुर्खेत, दाङ र जुम्ला केन्द्रबाट पहिलो चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन