लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालन हुने वि. नं. १०००१-१०००७/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन