लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०१-१३८०६/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारको द्वितीय चरणको लिखित परिक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन