लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५७०७-१५७१०/०७५-०७६, (खुला/समावेशी) एकिकृत तथा समावेशी, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा दिपायल (Dipayal) परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन