लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), विभिन्‍न पदहरुका लागि सुर्खेत, डोल्पा र हुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन