लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16301-16309/076-77,(खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्चनपुर परीक्षा केन्द्र राखि अन्लाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवाहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सुचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन