लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16689-16692/075-76, (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा रा.प. तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी Online फाराम स्‍वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन