लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३६-१७३३९/२०७८-७९ (खुला/समावेशी), विद्यालय निरीक्षक पदकाे लागि सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखी online फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन