Warning: session_start(): open(/opt/remi/php55/root/var/lib/php/session/sess_ov18urh4cfipi8ed0lvd9tf7n5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/index.php on line 2
Public Service Commission

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694-16700/076-77,एकीकृत र संयुक्त, शाखा अधिकृत वा सो सरह, (परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद), पदको लागि लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन