लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०६६-१२०७०/०८०-८१ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह, जनरल मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी उपसमूह पाँचौ तह, ल्याब टेक्निसियन पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन