लोक सेवा आयोगको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७(खुला/समावेशी), रा. प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), संयुक्त र एकीकृत (परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यावस्थापिका संसद), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि पोखरा र बाग्लुङ केन्द्र राखि प्रथम चरणमा सफल उम्मेदवारहरुको लागि द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन