लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं.१५७०२-१५७०८/२०७६-७७(खुला र समावेशी) अनुसार संयुक्त्त तथा एकीकृत ,रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक )नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र बाट प्रथमचरणको परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने दितीयचरणको लिखीत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन