लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७०-१२९७१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), रा.प. अनं प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा केन्द्र पोखरा राखी Online बाट दरखास्त स्विकृत भएका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन