लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८९-१६६९२/०७५-७६ (खुला/समावेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं र हेटौंडा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन