लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं 11419-11420/074-75 (खुला र महिला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, मेकानिकल सुपरभाइजर/सिनियर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन