लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16686-92/076-77,शाखा अधिकृत वा सो सरह, न्याय, कानुन, सरकारी वकील पदको सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखी online फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन