लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९०१-११९०६/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको, हेटौंडा परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन