लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँको वि. नं. १६६९६-१६७०२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको इलाम परीक्षा केन्द्र राखेका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन