पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं १२९११-१२९१६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन