लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १२०४३/०७६-७७ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपमूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर कम्पोजिटर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन