लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७०-१४८७१/०७७-७८,प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण पदको लागि डोल्पा र हुम्ला परीक्षा केन्द्र राखि Online बाट दरखास्त स्वीकृत उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन