लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं १५३५२-१५३५६/०७८-७९ (खुला/ समावेशी) (संयुक्त र एकिकृत), रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको,जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको द्बितीय चरणको द्बितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन