लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०१-११९०७।२०७९-८०(खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन