लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरद्वारा सञ्चालन हुने वि.नं. ११३०९-११३१३/०७८-७९, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लाहान केन्द्र राखी आवेदन दिई स्वीकृत भएका उम्मेदवारको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन