लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा जुम्लाको बिज्ञापन नं १५३५३-१५३५६/०७५-०७६(खुला/समावेशी), रा‍.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन