लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय,पोखराको वि.नं.१२८५२-१२८५८/०७६-०७७(खुला/समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरह पदका लागि परीक्षा केन्द्र पोखरा राखी प्रथम चरणको परीक्षा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन